06-02-2024

Днес, 06.02.2024 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №8/2023 г., с което отхвърли искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 55, ал. 2 от Закона за Сметната палата (обн. ДВ, бр. 12 от 2015 г.; посл. изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 06.10.2023 г.).

 

 

Решението е прието единодушно. 

На заседанието присъстваха 12 конституционни съдии.

Пълният текст на решението ще бъде публикуван по-късно.