31-01-2024

Днес, 31 януари 2024 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 6/2024 г. по искане на състав на Софийски районен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 1 от Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс (обн., ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.).

 

Докладчик по делото е съдия Павлина Панова.