30-01-2024

Конституционният съд ще проведе заседание на 6 февруари (вторник) от 10:00 часа при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело №8/2023 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 55, ал. 2 от Закона за Сметната палата (обн. ДВ, бр. 12 от 13.02.2015 г.; посл. изм., ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.).

Докладчик: съдия Надежда Джелепова

Делото е за разглеждане по същество.