18-01-2024

     На заседание, проведено на 18 януари 2024 г., с Определение № 1/2024 г. по конституционно дело № 19/2023 г., Конституционният съд единодушно отклони искането на президента на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 1, т. 2; чл. 5а; чл. 5б; чл. 5в; чл. 5г; чл. 5д; чл. 5е; чл. 5ж; чл. 7, ал. 1, т. 2; чл. 12, ал. 1 и чл. 13 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (обн. ДВ, бр. 8 от 25.01.2023 г., изм. бр. 67, 86 и 96 от 2023 г., посл. изм. и доп. бр. 106 от 22.12.2023 г.) поради отмяна от Народното събрание на всички оспорени разпоредби и прекрати производството по делото.

 

     На заседанието присъстваха десет конституционни съдии.