17-01-2024

Конституционният съд ще проведе заседание на 18 януари (четвъртък) от 10:00 часа при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело №19/2023 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 1, т. 2; чл. 5а; чл. 56; чл. 5в; чл. 5г; чл. 5д; чл. 5е; чл. 5ж; чл. 7, ал. 1, т. 2; чл. 12, ал. 1 и чл. 13 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (обн. ДВ, бр. 8 от 25.01.2023 г., поел. изм. и доп. бр. 96 от 17.11.2023 г.).

Докладчик: съдия Атанас Семов

Делото е за решаване.