16-01-2024

Днес, 16 януари 2024 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 300, ал. 3 от Закона за съдебната власт (Обн. ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 108 от 30.12.2023 г.) в частта „до три пъти“.

Определението е прието единодушно с 10 гласа.