11-01-2024

Днес, 11.01.2024 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 17/2023 г., образувано по искане на президента на Република България за даване на задължително тълкуване на чл. 147, ал. 2, чл. 148, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Конституцията на Република България по следния въпрос: "Каква е продължителността на мандата, неговото начало и край, когато конституционен съдия е избран (назначен) и встъпил в длъжност след предвиденото в чл. 147, ал. 2 от Конституцията обновяване на състава на Съда?"

Конституционният съд реши: "Конституционен съдия, избран или назначен след предвиденото в чл. 147, ал. 2, изр. трето от Конституцията обновяване на състава на Конституционния съд, упражнява правомощията си само за оставащия срок от мандата, считано от конституционно дължимия момент за обновяването на състава на Съда."

На заседанието присъстваха всички 10 конституционни съдии.

Решението е прието единодушно.