08-01-2024

Днес, 08 януари 2024 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 1/2024 г. по искане на президента на Република България за обявяване на противоконституционност на § 2, § 3, § 5 (относно чл. 916, ал. 2), § 7, § 8, § 9,§ 14 (относно чл. 129, ал. 3) и § 15 (относно чл. 130, ал. 3) от Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Обн., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.).

Докладчици по делото са съдиите Соня Янкулова, Павлина Панова, Мариана Карагьозова-Финкова.