20-12-2023

Днес, 20 декември 2023 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 21/2023 г. по искане на омбудсмана за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 300, ал. 3 от Закона за съдебната власт в частта „до три пъти“ поради противоречието й с разпоредбите на чл. 4, ал. 1, чл. 32, ал. 1, чл. 48, ал. 1 и ал. 3 и чл. 53 от Конституцията.