11-12-2023

Днес, 11.12.2023 г., Конституционният съд с определение № 10 по конституционно дело № 20/2023 г. отклони искането на народни представители от състава на XLIX Народно събрание за даване на задължително тълкуване на чл. 155, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България по следния въпрос : „1.3адъжително ли е наличие на мнозинство от три четвърти от всички народни представители за всяко от трите гласувания за приемане на закон за изменение или допълнение на Конституцията, така както е посочено в чл.155, ал.1 от Конституцията и липсата на този кворум за което и да било от трите гласувания препраща ли задължително към ново разглеждане на всяко от тях по реда на чл.155, ал.2, изр. първо от Конституцията?“ и прекрати производството по делото.

На заседанието присъстваха всички 10 конституционни съдии.

Определението е прието единодушно.