07-12-2023

Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 4/2023 г.

Днес, 07 декември 2023 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 4/2023 г. , образувано по искане на народни представители от 48-то Народно събрание. Конституционният съд реши: „Обявява за противоконституционни разпоредбите на: чл. 212, ал. 5 в частта „както и в случаите, в които няма лице, на което Централната избирателна комисия е възложила дейности по техническото осигуряване и поддръжка на техническото устройство за гласуване, владеещо български език, което да инсталира и поддържа техническите устройства за машинно гласуване." и чл. 213б, ал. 1 в частта „получили над четири на сто от действителните гласове на последните проведени парламентарни избори'' от  Изборния кодекс (обн. ДВ, бр. 19 от 5.03.2014 г., посл. изм. и доп., бр. 104 от 30.12.2022 г.)

         Отхвърля искането за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 206, ал.1 в частта „може по свой избор да“ и „с хартиена бюлетина или“; чл. 206, ал.3; чл. 212, ал.4; чл. 213в; чл. 268, ал.4 и ал.5; чл. 271 в частта „като преброява бюлетините от машинното гласуване"; чл. 430 в частта „като преброява бюлетините от машинното гласуване" от Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2014 г., посл. изм. и доп., бр. 104 от 30.12.2022 г.), както и на §54 ЗИДИК (обн. ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г.).“

 

В заседанието участваха всички 10 конституционни съдии.

 

Решението беше прието единодушно.