04-12-2023

Конституционният съд ще проведе заседание на 05 декември (вторник) от 10:00 часа при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело №21/2022 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.49, ал.1, т.2 от Закона за частната охранителна дейност в частта „в случаите на чл.47, т.5“ относно б.“б“ (обн. ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г., посл. изм. ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г., бр. 69 от 4.08.2020 г.).

Докладчик: съдия Красимир Влахов

Делото е за разглеждане по същество.

 

2. Конституционно дело №19/2023 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 1, т. 2, чл. 5а, чл. 56, чл. 5в, чл. 5г, чл. 5д, чл. 5е, чл. 5ж, чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 12, ал. 1 и на чл. 13 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (Обн., ДВ, бр. 8 от 25.01.2023 г., посл. изменение и допълнение бр. 86 от 13.10.2023 г.). 

Докладчик: съдия Атанас Семов

Делото е за разглеждане по допустимост.