21-11-2023

Днес, 21 ноември 2023 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №12/2023 г., образувано по искане на президента на Република България. Конституционният съд реши: „Обявява за противоконституционна т. 2 от Решение за изменение на Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (обн., ДВ, бр. 55 от 2023 г.; изм., бр. 56 от 2023 г.) и за уреждане на последиците от Решение №5 на Конституционния съд от 2023 г. по конституционно дело №5 от 2023 г., прието от 49-ото Народно събрание на 7 юли 2023 г. и обнародвано в ДВ, бр. 59 от 11 юли 2023 г.“.

В заседанието участваха всички 10 конституционни съдии.

Решението беше прието единодушно.