26-10-2023

Днес, 26 октомври 2023 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 19/2023 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 1, т. 2, чл. 5а, чл. 56, чл. 5в, чл. 5г, чл. 5д, чл. 5е, чл. 5ж, чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 12, ал. 1 и на чл. 13 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (Обн., ДВ, бр. 8 от 25.01.2023 г., поел. изменение и допълнение бр. 86 от 13.10.2023 г.).

Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.