24-10-2023

Днес, 24 октомври 2023 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19/2011 г., посл. изм. и доп. бр.67/2023).

 

Определението е прието единодушно.

На заседанието присъстваха 9 конституционни съдии.