18-10-2023

Конституционният съд ще проведе заседание на 24 октомври (вторник) от 10:00 часа при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 16/2023 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбата на §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите (обн. ДВ, бр. 19 от 2011 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 67 от 2023 г.).

 

Докладчик: съдия Филип Димитров

Делото е за разглеждане по допустимост.