17-10-2023

Днес, 17.10.2023 г., Конституционният съд единодушно допусна за разглеждане по същество искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 55а, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (обн. ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.).

На заседанието присъстваха десет конституционни съдии.