16-10-2023

Конституционният съд ще проведе заседание на 17 октомври (вторник) от 10:00 часа при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 15/2023 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 55а, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г., посл. изм. и доп., бр. 66 от 2023 г.).

 

Докладчик: съдия Константин Пенчев

Делото е за разглеждане по допустимост.