10-10-2023

На заседание, проведено на 10.10.2023 г. Конституционният съд с определение по конституционно дело № 14/2023 г.  допусна за разглеждане по същество искането на Президента на Република България за установяване на противоконституционност на §2, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (обн. ДВ, бр.8 от 2023г., изм. и доп. ДВ, бр. 67 от 4.08.2023 г.).

Със същото определение Конституционният съд отклони искането на Президента на Република България за установяване на противоконституционност на §2, ал.2 и §3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (обн. ДВ, бр.8 от 2023г., изм. и доп. ДВ, бр. 67 от 4.08.2023 г.) и прекратява конституционното производство в тази му част.

На заседанието присъстваха 10 конституционни съдии.

Определението е прието единодушно.