10-10-2023

Днес, 3 октомври 2023 г., Конституционният съд образува конституционно дело №16/2023 г. по искане на Висшия адвокатски съвет  за установяване на противоконституционност на разпоредбата на §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите (обн. ДВ, бр. 19 от 2011 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 67 от 2023 г.). 

Докладчик по делото е съдия Филип Димитров.