04-08-2023

Днес, 4 август 2023 г., Конституционният съд образува конституционно дело №14/2023 г. по искане на Президента на Република България за установяване на противоконституционност на § 1 - 5 от Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (обн., ДВ, бр. 67 от 4.08.2023 г.), а след влизането на закона в сила - на § 2 и 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Докладчик по делото е съдия Мариана Карагьозова-Финкова.