24-07-2023

На заседание, проведено на 24 юли 2023 г., с Определение № 7/2023 г. по конституционно дело № 9/2023 г. Конституционният съд единодушно отклони искането на главния прокурор за задължително тълкуване на чл. 130, ал. 4, изречение първо от Конституцията и искането на тричленен състав на Върховния административен съд за задължително тълкуване на чл. 130 от Конституцията и прекрати производството по конституционно дело № 9/2023 г.

На заседанието присъстваха десет конституционни съдии.