19-07-2023

Днес, 14 юли 2023 г., Конституционният съд образува конституционно дело №13/2023 г. по искане на народни представители за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание за отказ от произвеждане на национален референдум с въпрос: „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година?“, прието от 49-ото Народно събрание на 7 юли 2023 г. и обнародвано в ДВ, бр. 60 от 14 юли 2023 г.

Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова.