29-06-2023

Днес, 29 юни 2023 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №7/2023 г., с което уважи искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 159, ал. 2 от Закона за движението по пътищата (обн. ДВ, бр. 20 от 05.03.1999 г., посл. изм. и доп., бр. 14 от 10.02.2023 г.).

На заседанието присъстваха всички 10 конституционни съдии.

          Решението беше прието единодушно с 10 гласа.