27-06-2023

Конституционният  съд ще проведе заседание на 29 юни (четвъртък) от 10:00 часа при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 7/2023 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 159, ал. 2 от Закона за движението по пътищата (обн. ДВ, бр. 20 от 05.03.1999 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 14 от 10.02.2023 г.).

Докладчик: съдия Таня Райковска

Делото е за решаване.