13-06-2023

Конституционният  съд ще проведе заседание на 22 юни (четвъртък) от 10:00 часа при следния дневен ред:

        

1.Конституционно дело № 21/2022 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 47, т. 5, б. „б“ от Закона за частната охранителна дейност (Обн. ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г., посл. изм. ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г., бр. 69 от 4.08.2020 г.).

 

Докладчик: съдия Красимир Влахов

Делото е за обсъждане.