06-06-2023

Днес, 06 юни 2023 г., Конституционният съд се произнесе с тълкувателно решение по конституционно дело №3/2021 г. по искане на президента на Република България за даване на задължително тълкуване на чл. 84, т. 1, чл. 88, ал. 3 и чл. 101, ал. 1 от Конституцията като разпоредби във връзка с отговор на въпроса: „Допустимо ли е да се изменя, допълва или отменя закон, приет от Народното събрание, преди да е обнародван или когато е върнат за ново обсъждане в срока по чл. 88, ал. 3 от Конституцията на Република България?“.

 

Приетият диспозитив на решението гласи:

 

„Не е допустимо приет от Народното събрание закон да бъде изменян, допълван или отменян, преди да е обнародван в Държавен вестник.“

 

Решението е прието единодушно с десет гласа.

 

Пълният текст на решението ще бъде публикуван по-късно.