05-06-2023

Конституционният  съд ще проведе заседание на  6 юни (вторник) от 10:00 часа при следния дневен ред:

 

1.Конституционно дело № 8/2023 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 55, ал. 2 от Закон за Сметната палата.

 

Докладчик: съдия Надежда Джелепова

Делото е за разглеждане по допустимост.

        

2.Конституционно дело № 3/2021 г. по искане на президента на Република България за даване на задължително тълкуване на чл. 84, т. 1, чл. 88, ал. 3 и чл. 101, ал. 1 от Конституцията като група текстове, намиращи се в определено съотношение, във връзка със следното тълкувателно питане: „Допустимо ли е да се изменя, допълва или отменя закон, приет от Народното събрание, преди да е обнародван или когато е върнат за ново обсъждане в срока по чл. 88, ал. 3 от Конституцията на Република България?“.

 

Докладчик: съдия Надежда Джелепова

Делото е за разглеждане по същество.