11-05-2023

Днес, 11.05.2023 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 159, ал. 2 от Закона за движението по пътищата (Обн. ДВ, бр. 20 от 1999 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 14 от 2023 г.).

Определението е прието единодушно с 10 гласа.