11-05-2023

На заседание, проведено на 11.05.2023 г., Конституционният съд с Определение №6/2023 г. по конституционно дело №3/2023 г. отклони искането на народни представители от 48-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на 48-то Народно събрание за възлагане на Министерски съвет за провеждане на преговори с правителството на САЩ относно сключването на Междуправителствено споразумение за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „ Козлодуй" с технологията АР 1000, прието от Народното събрание на 12.01.2023 г., обнародвано в бр. № 6 от 20.01.2023 г. на Държавен вестник.

На заседанието присъстваха 10 конституционни съдии.

Определението е прието с 8 гласа. Съдиите Атанас Семов и Янаки Стоилов са подписали определението с особено мнение.