27-04-2023

Днес, 27.04.2023 г., Конституционният съд с определение по конституционно дело №6/2023 г. отклони искането на народни представители от състава на XLVIII Народно събрание за даване на задължително тълкуване на чл. 117, ал. 2 от Конституцията с въпроса: "В понятието „независимост на съдебната власт" (чл. 117, ал. 2, изречение първо), освен независимост на съдебната власт от другите две държавни власти - законодателна и изпълнителна, и функционалната независимост на всеки отделен съдия, съдебен заседател, прокурор и следовател (чл. 117, ал. 2, изречение второ), включва ли се и институционална, организационна и йерархична независимост между трите органа, включени в системата на съдебната власт - съд, прокуратура и следствие?" и прекрати производството по делото.

На заседанието присъстваха всички 10 конституционни съдии.

Определението е прието единодушно.

Пълният текст на акта ще бъде публикуван по-късно.