25-04-2023

Днес, 25 април 2023 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №18/2022 г., с което отхвърли искането на Министерския съвет на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 145, ал. 1, т. 3 в частта относно думите „и действия“ и „и ревизии“ и т. 6 в частта относно думите „или друго закононарушение“ от Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 64 от 2007 г., посл. изм. и доп. бр. 11 от 2023 г.).

На заседанието присъстваха всички 10 конституционни съдии.

Решението беше прието единодушно с 10 гласа.

Съдиите Соня Янкулова и Янаки Стоилов подписаха решението със становище.