19-04-2023

Днес, 19 април 2023 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 8/2023 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 55, ал. 2 от Закона за Сметната палата.

Докладчик по делото е съдия Надежда Джелепова.