19-04-2023

Конституционният съд ще проведе заседание на 25 април (вторник) от 13.30 часа при следния дневен ред:

1.       Конституционно дело № 18/2022 г. по искане на Министерския съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 145, ал. 1, т. 3 в частта относно думите „ и действия“ и „ и ревизии“, и т. 6 в частта относно думите „или друго закононарушение“ от Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.).

 

Докладчик – съдия Таня Райковска

Делото е за обсъждане по същество.