04-04-2023

На заседание, проведено на 04.04.2023 г., Конституционният съд, с Определение №4/2023 г. по конституционно дело №2/2023 г., отклони искането на Министерския съвет за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 59, ал. 2 във връзка с ал. 1, изр. 1 от Конституцията на Република България с оглед на въпроса: „Допуска ли чл. 59, ал. 2 във вр. с ал. 1, изречение първо от Конституцията на Република България въвеждане на законова възможност за задължителна подготовка за защита на отечеството в мирно време на българските граждани със статус на запасни по смисъла на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, за придобиване, поддържане и усъвършенстване на способностите им за изпълнение на задълженията им във военните формирования?“

На заседанието присъстваха 10 конституционни съдии.

Определението е прието единодушно.