07-03-2023

Днес, 7 март 2023 г., Конституционният съд с Определение № 2/2023 г. по конституционно дело № 1/2023 г. отклони искането на 50 народни представители от 48-ото Народно събрание за обявяване на противоконституционност на Решение за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна и укрепване на отбранителните способности на България, прието от Народното събрание на 03.11.2022 г., обн., ДВ, бр.89/2022 г., и на Решение за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна, прието от Народното събрание на 09.12.2022 г., обн., ДВ, бр.99/2022 г. и прекрати производството по делото.

 

Определението е прието с девет гласа "за" и един глас "против". Съдия Янаки Стоилов е подписал Определението с особено мнение. На заседанието присъстваха 10 конституционни съдии.