28-02-2023

Днес, 28 февруари 2023 г., Конституционният съд с Определение №1/2023 г. по конституционно дело № 19/2022 г. отклони искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 10, ал. 16 от Закона за пътищата (Обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 14 от 10.02.2023 г.) и прекрати производството по делото.

 

 Определението е прието единодушно. На заседанието присъстваха 10 конституционни съдии.