14-02-2023

Конституционният съд ще проведе заседание на 28 февруари (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 6/2023 по искане народни представители 48-то  Народно събрание за даване на задължително тълкуване на чл. 117, ал. 2 от Конституцията с въпроса: "В понятието „независимост на съдебната власт" (чл. 117, ал. 2, изречение първо), освен независимост на съдебната власт от другите две държавни власти - законодателна и изпълнителна, и функционалната независимост на всеки отделен съдия, съдебен заседател, прокурор и следовател (чл. 117, ал. 2, изречение второ), включва ли се и институционална, организационна и йерархична независимост между трите органа, включени в системата на съдебната власт - съд, прокуратура и следствие?"

Докладчик: съдия Филип Димитров

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

2. Конституционно дело № 19/2022 по искане омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 10, ал. 16 от Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г.).

Докладчик: съдия Надежда Джелепова

Делото е за разглеждане по допустимост.