14-02-2023

Днес, 14 февруари 2023 г., Конституционният съд се произнесе с тълкувателно решение по конституционно дело № 1/2022 г. по искане на Пленума на ВАС за даване на задължително тълкуване на чл.4, ал.1, чл. 119, ал.2, чл. 120, ал.1 и чл. 125 от КРБ във връзка с отговор на следния въпрос: „Изисква ли принципът на правовата държава, закрепен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, всички спорове за законността на актовете и действията на административните органи да бъдат подведомствени на административните съдилища, включващи Върховния административен съд, предвиден в чл. 119, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията, и специализираните административни съдилища, създадени по силата на чл. 119, ал. 2 от Конституцията?"

Приетият диспозитив на решението гласи:

„Принципът на правовата държава, закрепен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, не изисква всички спорове за законност на актовете и действията на административните органи да бъдат разглеждани от специализираните административни съдилища, създадени на основание чл. 119, ал.2 от Конституцията.“

На заседанието присъстваха всички 10 конституционни съдии. Решението е прието с единодушие.

Пълният текст на решението ще бъде публикуван по-късно.