08-02-2023

Конституционният съд ще проведе заседание на 14 февруари (вторник) от 10.00 часа при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 1/2022 г. по искане от Пленума на ВАС за даване на задължително тълкуване на чл.4, ал.1, чл. 119, ал.2, чл. 120, ал.1 и чл. 125 от КРБ във връзка с отговор на следния въпрос: „Изисква ли принципът на правовата държава, закрепен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, всички спорове за законността на актовете и действията на административните органи да бъдат подведомствени на административните съдилища, включващи Върховния административен съд, предвиден в чл. 119, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията, и специализираните административни съдилища, създадени по силата на чл. 119, ал. 2 от Конституцията?"

 

Докладчик: Красимир Влахов