27-01-2023

Днес, 27.01.2023 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 4/2023 г. по искане на народни представители от 48-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на следните разпоредби на Изборния кодекс (ИК): чл. 206, ал. 1 ИК: в частта "може по свой избор да" и "с хартиена бюлетина или"; чл. 206, ал. 3 ИК: "Избирател, който е избрал да гласува с бюлетина за машинно гласуване, не може да гласува с хартиена бюлетина"; чл. 212, ал. 4 ИК: "След произвеждане на гласуването се отпечатва от системата бюлетина от машинно гласуване, която се пуска в специална кутия за машинното гласуване. Избирателят не може да промени своя вот чрез повторно машинно гласуване"; чл. 212, ал. 5 ИК: в частта "Машинно гласуване не се произвежда в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявления по чл. 16, ал. 1 или в които на последните избори са гласували по-малко от 300 избиратели, както и в случаите, в които няма лице, на което Централната избирателна комисия е възложила дейности по техническото осигуряване и поддръжка на техническото устройство за гласуване, владеещо български език, което да инсталира и поддържа техническите устройства за машинно гласуване."; чл. 2136, ал. 1 ИК в частта "получили над четири на сто от действителните гласове на последните проведени парламентарни избори''; чл. 213в ИК в цялост; чл. 268, ал. 4 и ал. 5 ИК; чл. 271 ИК: в частта „като преброява бюлетините от машинното гласуване"; чл. 430 ИК: в частта „като преброява бюлетините от машинното гласуване"; § 54 ЗИДИК, ДВ бр. 104 от 30.12.2022 г., с което се отменя § 145 от Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 39 от 2016 г.; изм., бр. 85 от 2017 г., бр. 94 от 2018 г. и бр. 17 и 21 от 2019 г.).

Докладчик по делото е съдия Мариана Карагьозова-Финкова.