10-01-2023

 

Днес, 10.01.2023 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 10, ал. 16 от Закона за пътищата (Обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г.).

 

Определението е прието единодушно с 10 гласа.