24-11-2022

 

Днес, 24.11.2022 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 20/2022 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 8, т. 3 в частта „държавните" от Закона за висшето образование (ЗВО) (Обн. ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 56 от 19.07.2022 г.).

 

Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.