22-11-2022

Днес, 22.11.2022 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 19/2022 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 10, ал. 16 от Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г.).

 

Докладчик по делото е съдия Надежда Джелепова.