17-11-2022

Днес, 17 ноември 2022 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 14/2022 г., с което обяви за противоконституционна разпоредбата чл. 158, ал. 5, изр. трето от Закона за здравето (обн., ДВ, бр.70 от 2004 г., посл. изм. и доп. бр. 62 от 2022 г.).

Решението е прието с единодушие.

Пълният текст на решението ще бъде публикуван по-късно.