15-11-2022

Днес, 15 ноември 2022 г., с определение по конституционно дело № 18/2022 г. Конституционният съд отклони искането на Министерския съвет за задължително тълкуване на чл. 126, ал. 2 в частта „надзор за законност“ във връзка с чл. 127 от Конституцията на Република България и прекрати производството в тази му част.

Със същото определение Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Министерския съвет за установяване на противоконституционност на чл. 145, ал. 1, т. 3 в частта относно думите „и действия“ и „и ревизии“ и т. 6 в частта относно думите „или друго закононарушение“ от Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.).

На заседанието присъстваха 10 конституционни съдии.

В частта относно отклоняване на искането на Министерския съвет за задължително тълкуване определението беше прието с 9 гласа, като съдия Янаки Стоилов подписа определението с особено мнение.

По допускането за разглеждане по същество на искането на Министерския съвет за установяване на противоконституционност определението беше прието с единодушие.