08-11-2022

Конституционният  съд ще проведе заседание на 15 ноември (вторник) от 10.00 часа при следния дневен ред:

 

1.Конституционно дело № 18/2022 г. по искане на Министерския съвет за задължително тълкуване на чл. 126, ал. 2 в частта „надзор за законност" във връзка с чл. 127 от Конституцията на Република България по следния въпрос: „Систематичното тълкуване на чл. 126, ал. 2 във връзка с чл. 127 от Конституцията на Република България допуска ли главният прокурор, осъществявайки надзор за законност върху дейността на прокурорите да им възлага извършването на проверки за спазване на законността във всички сфери на управление и на всички административни нива?", както и за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 145, ал. 1, т. 3 в частта относно думите „и действия" и „и ревизии" и т. 6 в частта относно думите „или друго закононарушение" от Закона за съдебната власт като противоречаща на чл. 127, т. 5 от Конституцията на Република България.

 

Докладчик: Таня Райковска

Делото е за разглеждане по допустимост.