18-10-2022

Днес, 18 октомври 2022 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.240а, ал.7 от Наказателния кодекс (НК), (обн. ДВ, бр.26/02.04.1968 г., … посл. изм. доп. бр. 53/08.07.2022 г.) в частта „и когато не е собственост на дееца“.

На заседанието присъстваха 10 конституционни съдии.

Определението е прието единодушно.