18-10-2022

Днес, 18 октомври 2022 г., Конституционният съд с определение по конституционно дело №16/2022 г. отклони искането на Министерския съвет за установяване на противоконституционност на § 22 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 5.07.2022 г.) и прекрати производството по делото.

На заседанието присъстваха 10 конституционни съдии.

Определението е прието единодушно.