11-10-2022

Конституционният съд ще проведе заседание на 18 октомври (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 17/2022 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на  разпоредбата на чл. 240а, ал. 7 от Наказателния кодекс в частта „ и когато не е собственост на дееца", поради противоречие с чл. 4, ал. 1; чл. 17, ал. 1 и ал. 3; чл. 56 и чл. 122, ал. 1 от Конституцията на Република България.

 

Докладчик: съдия Филип Димитров

Делото е за разглеждане по допустимост.